Call & Order @ 90008591Fistaqiya

Fistaqiya

Snow Brown Pistachio

10.000 KD

Basbousa

Basbousa

Kuwaiti Sweet babousa with Cream Large

6.500 KD

Almond Cake

Almond Cake

Almond Cake Kuwaiti Sweet

7.000 KD

Pumpkin Cake

Pumpkin Cake

Pumpkin Cake Kuwaiti Sweet

7.500 KD

Cheese Cake

Cheese Cake

Cheese Cake Kuwaiti Sweet

7.500 KD

Hala Al Bek

Hala Al Bek

Hala Al Bek Kuwaiti Sweet

5.500 KD

Sweet Happiness

Sweet Happiness

Sweet Happiness Kuwaiti Sweet

6.000 KD

Rocky Road

Rocky Road

Rocky Road Kuwaiti Sweet

5.000 KD

Mix Bake

Mix Bake

Mix Bake Kuwaiti Sweet

6.000 KD

Hala Cocoa

Hala Cocoa

Hala Cocoa Kuwaiti Sweet

6.000 KD

Hala Elreem

Hala Elreem

Hala Elreem Kuwaiti Sweet

6.250 KD

Sweet Pistachios

Sweet Pistachios

Sweet Pistachios Kuwaiti Sweet

9.750 KD

Dumlouj

Dumlouj

Dumlouj Kuwaiti Sweet

7.250 KD

Coffee Sweets

Coffee Sweets

Coffee Sweets Kuwaiti Sweet

8.000 KD

Fatayer Mix Plate

Fatayer Mix Plate

Fatayer Mix Plate Kuwaiti Sweet

5.000 KD

Cake Tamar

Cake Tamar

Cake Tamar Kuwaiti Sweet

7.500 KD

Sweet Cup

Sweet Cup

Sweet Cup Kuwaiti Sweet

6.500 KD

Choco Caramel

Choco Caramel

Choco Caramel Kuwaiti Sweet

6.500 KD

Cacoa Al Bak

Cacoa Al Bak

Kuwait Traditional Sweet

6.000 KD

Mix pitty four

Mix pitty four

Mix pitty four Kuwaiti Sweet

4.000 KD

Pitty four

Pitty four

pitty four Kuwaiti Sweet

3.000 KD

Grobiea Kuwaiti

Grobiea Kuwaiti

Grobiea Kuwaiti Kuwaiti Sweet

4.000 KD

Chat With Us
Hey How can we help you ?
Success